Drukuj 

1170x400 raport

Czym jest lepka podłoga, szklany sufit, aksamitne getto i co mają wspólnego z sytuacją kobiet na rynku pracy? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Konfederacją Lewiatan, w ramach projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej" opublikowało raport „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce" analizujący sytuację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010-2013. Do tej pory nie było w Polsce tak szerokiego opracowania tego zagadnienia.

Kobiety w Polsce stanowią 52% ogółu społeczeństwa i ponad 50% ludności w wieku produkcyjnym. Jednocześnie są lepiej wykształcone niż Polacy – ponad 94% młodych kobiet ma co najmniej średnie wykształcenie, a 76,8% pracujących kobiet ma średnie i wyższe wykształcenie (porównując do pracujących mężczyzn - 59,8%), co stawia je w ścisłej czołówce Europy. Niestety, sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza od sytuacji wielu mężczyzn.
W 2013 roku wskaźnik zatrudnienia dla Polek w wieku 15-64 był o 13 punktów procentowych niższy niż taki sam wskaźnik dotyczący mężczyzn (53,4% do 66,6%).

NIEPOKOJĄCE STATYSTYKI

Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, udział kobiet w radach nadzorczych największych firm w Polsce wynosi zaledwie 10,3% (średnia UE to 16,6%). Natomiast według analizy tematycznej przeprowadzonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, co czwarta duża firma w Polsce (26,3%, średnia dla UE stanowi 29,1%) ma wyłącznie męski skład zarządu, zaś w ponad połowie z nich jest tylko jedna kobieta (52,6%, średnia dla UE 31,6%).

KOMPLEKSOWOŚĆ ANALIZY

Raport MPiPS to pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie, poddające analizie wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych na trzech płaszczyznach.

W części pierwszej, „Udział kobiet w organach decyzyjnych firm w Polsce", w raporcie przedstawiono dane dotyczące obecności kobiet w gremiach decyzyjnych polskich spółek, uzyskane m.in. na podstawie badań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które następnie zostały zestawione ze wskaźnikami państw UE.

Część druga, „Korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce", charakteryzuje zalety wypływające z równości obu płci w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Korzyści te analizowane są zarówno z perspektywy mikroekonomicznej – z poziomu firm, jak i makroekonomicznej – z poziomu całej gospodarki. Dla przykładu, jak wykazują badania, na poziomie mikroekonomicznym obecność kobiet w zarządach sprzyja wypracowaniu lepszej jakości procesów zarządzania.

W kolejnym rozdziale raportu analizie poddane zostały wyzwania i problemy dotyczące równouprawnienia w procesach decyzyjnych. Jako jedna z przyczyn wciąż niewielkiego udziału kobiet w najwyższych organach decyzyjnych, wskazane zostało silne ugruntowanie stereotypów dotyczących wyłaniania liderów w organizacjach. W tej sekcji, powołując się na doświadczenia innych państw Wspólnoty Europejskiej, autorzy raportu opisują również możliwe rozwiązania tego problemu – m.in. rozwiązania typu kwotowego czy rozwiązania związane z obszarem work-life balance.

Ostatnia, podsumowująca część Raportu zawiera postulaty, których realizacja przyczyniłaby się do zmieny na lepsze wciąż niekorzystnej sytuacji marginalnego udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Do tego typu postulatów należą zarówno działania podejmowane przez instytucje publiczne, przede wszystkim w zakresie wprowadzania tzw. „twardych" rozwiązań prawnych, jak i aktywności np. instytucji pozarządowych czy wewnętrzne regulacje firm.

Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół ekspertów Konfederacji Lewiatan w składzie dr Lidia Adamska – koordynacja, prof. Małgorzata Fuszara, dr Ewa Rumińska-Zimny, dr Grzegorz Baczewski, we współpracy z ekspertkami Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz p. Weroniką Papucewicz, doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem raportu.

Pobierz skrót raportu w wersji polskiej i angielskiej.